Duurzame en klimaatbestendige speelruimten

Speelplan werkt samen met gemeenten in heel Nederland aan klimaatbestendige en duurzame speelruimten. Bij de ontwikkeling van speelruimteplannen en het maken van ontwerpen geven wij advies over verduurzaming en klimaatadaptatie. Zo helpen wij de speelruimte in Nederland de groene kant op.

De impact van klimaatverandering op de openbare ruimte is inmiddels bekend. Het heeft ook invloed op de toekomst van onze belangrijkste doelgroep: jeugd. Speelplan werkt daarom flink aan verduurzaming. Onze bedrijfsvoering wordt gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder op niveau 5. Dit gaat echter verder dan elektrisch rijden en afval scheiden. We adviseren organisaties zoals gemeenten, scholen en speeltuinverenigingen over verduurzaming van buitenruimte voor spelen, sport en bewegen. Dit doen we met beleid, plannen voor beheer, uitvoering en ontwerp. Dit komt terug in onze beheer- en beleidsstukken en ontwerpen.

Klimaatbestendige speelplekken

Juist op openbare speelplekken is een belangrijke rol weggelegd in het klimaatbestendiger maken van buurten en wijken. Deze ruimtes lenen zich bij uitstek om wateroverlast en hittestress in wijken tegen te gaan. Anders dan bij particuliere tuinen kan een gemeente regie voeren over de inrichting van speelruimte en is er een hoop mogelijk qua vergroening of waterberging. Het vergroten van de speelwaarde gaat hiermee heel goed samen. Daarbij zorgen (grote) bomen en struiken voor de broodnodige schaduw. Hierdoor blijven speelplekken ook in hartje zomer bespeelbaar. Vergroening brengt andere beheerkosten en een verschuiving hiervan met zich mee. Ook hier moet in de planvorming rekening mee worden gehouden.

Duurzame inrichting en beheer

Een duurzame inrichting van speelruimte heeft ook te maken met een lange levensduur en gebruiksduur, hergebruik en hernieuwbare materialen. Zo zijn op zonnige locaties bepaalde materiaalkeuzes gunstiger voor de levensduur en het gebruik dan op schaduwrijke of drassige plekken. Bij het ontwerpen of herinrichten van speelplekken houden we daar rekening mee. Goed onderhoud en tijdige reparatie kan de levensduur van toestellen verlengen. Regelmatige inspectie speelt hierin een belangrijke rol voor vroegtijdige signalering van gebreken.

Investeren in duurzaamheid

Duurzaam kan duur zijn, maar hoeft dat zeker niet altijd te zijn. Vergroenen kan ook op kleine schaal en een relatief kleine ingreep. Het plaatsen van een boom op een speelpleintje kan bijvoorbeeld al effect hebben. Grotere investeringen, zoals het plaatsen van speeltoestellen van duurzame materialen, worden vaak op lange termijn terugverdient. Het is van belang om inzicht te krijgen in alle mogelijkheden en bijkomende kosten om goede afwegingen te kunnen maken. Speelplan helpt bij het in kaart brengen deze mogelijkheden en stelt een passend plan van aanpak op.